Over de WVOI

Collectieve Arbeidsovereenkomst

 • PREAMBULE
 • PARTIJEN, PREAMBULE EN KARAKTER CAO-OI
 • HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
 • HOOFDSTUK 2 – WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND
 • HOOFDSTUK 3 – SALARIS EN TOELAGEN
 • HOOFDSTUK 4 – ARBEIDSDUUR EN FEESTDAGEN
 • HOOFDSTUK 5 - VERLOF
 • HOOFDSTUK 6 - SCHOLING, INZETBAARHEID EN LOOPBAANV
 • HOOFDSTUK 7 - FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPR
 • HOOFDSTUK 8 - SOCIALE ZEKERHEID
 • HOOFDSTUK 9 - ONTSLAG
 • HOOFDSTUK 10 - VERGOEDINGEN EN VOORZIENINGEN
 • HOOFDSTUK 11 - DISCIPLINAIRE MAATREGELEN, SCHORSIN
 • HOOFDSTUK 12 - BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OIO´s
 • HOOFDSTUK 13 - STUDIES EN OVERIGE AFSPRAKEN TUSSEN PARTIJEN
 • HOOFDSTUK 14 - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
 • Bijlage 1 - Salaristabellen
 • Bijlage 2 - Seniorenregeling Onderzoekinstellingen (SROI)
 • Bijlage 3 - Toelichting en nadere uitwerking Vakantieverlof
 • Bijlage 4 - Overlegprotocol WVOI
 • Bijlage 5 - Tenure Track
 • Bijlage 6 - ArbeidsVoorwaarden Op Maat (AVOM)
 • Bijlage 7 - Regeling Telewerken

  HOOFDSTUK 8 - SOCIALE ZEKERHEID

  Artikel 8.1 Pensioen
  Artikel 8.2 Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  Artikel 8.3 Werkloosheid

  Artikel 8.1 Pensioen


  1. Voor de werknemer die als overheidswerknemer in de Wet Privatisering ABP (Stb.1995, nr. 639) wordt aangemerkt, geldt met betrekking tot de pensioenvoorziening het bepaalde in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.
  2. Werknemers van 55 jaar en ouder die vrijwillig, met toestemming van de werkgever, kiezen voor demotie, kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid die het ABP biedt om hun pensioenopbouw te continueren op het niveau van het salaris behorend bij de oude functie.

  Artikel 8.2 Ziekte en arbeidsongeschiktheid


  1. Op de werknemer en de gewezen werknemer, als bedoeld in artikel 8.1 die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk verhinderd is arbeid te verrichten is van toepassing het bepaalde in:
   a. de ZAOI;
   b. het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.
  2. De werkgevers hebben een gezamenlijke inspanningsverplichting met betrekking tot de herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers binnen de bij de WVOI aangesloten werkgevers.
  3. Bij ziekte wordt de loondoorbetaling in de eerste twaalf maanden op 100% gehandhaafd en de volgende twaalf maanden (tweede ziektejaar) naar 70% teruggebracht. Als de werknemer werkzaamheden verricht in het kader van reďntegratie dan ontvangt hij over de gewerkte uren 100% bezoldiging. Er moet sprake zijn van een reële arbeidsprestatie. Hieronder wordt ook het voor reďntegratie volgen van een opleiding verstaan. Wanneer de werknemer in het tweede ziektejaar 50% of meer van zijn arbeidsduur arbeid verricht, ontvangt hij over de resterende ziekteverlofuren in het tweede ziektejaar 85% in plaats van 70% van zijn bezoldiging. Deze afspraken zijn op 1 september 2005 in werking getreden en gelden voor werknemers die op 1 september 2004 of later ziek zijn geworden.

  Artikel 8.3 Werkloosheid

  Bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid kan de gewezen werknemer aanspraak maken op een ontslaguitkering ingevolge de BWOI indien hij voldoet aan de bepalingen en voorwaarden van het desbetreffende besluit.

  naar boven

 • WVOI
  Postbus 93138
  2509 AC Den Haag
  070 - 3440876