Over de WVOI

Collectieve Arbeidsovereenkomst

 • Bijlage 1 - Salaristabellen
 • Bijlage 2 - Rekenvoorbeelden
 • Bijlage 3 - AVOM
 • Bijlage 4 - Overlegprotocol WVOI
 • Bijlage 5 - Seniorenregeling Onderzoekinstellingen (SROI)
 • Bijlage 6 - Levensloopregeling
 • Bijlage 7 - Regeling telewerken

  Artikel 8.1 Pensioen
  Artikel 8.2 Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  Artikel 8.3 Werkloosheid

  Artikel 8.1 Pensioen
  Voor de werknemer die als overheidswerknemer in de Wet Privatisering ABP wordt aangemerkt, geldt met betrekking tot de pensioen¬voorziening het bepaal¬de in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

  Artikel 8.2 Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  1. Op de (ex-)werknemer die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk
     verhinderd is arbeid te verrichten zijn de ZAOI en het Pensioenreglement van de Stichting
     Pensioenfonds ABP van toepassing.
  2. De werkgevers hebben een gezamenlijke inspanningsverplichting met betrekking tot de
     herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers binnen de bij de WVOI
     aangesloten werkgevers.

  Artikel 8.3 Werkloosheid
  Bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid kan de ex-gewezen werknemer aanspraak maken op een ontslaguitkering ingevolge de BWOI.

  naar boven

 • WVOI
  Postbus 93138
  2509 AC Den Haag
  070 - 3440876