Hoofdstuk 2 - Werving, selectie en dienstverband

Artikel 2.1 Algemeen

De werkgever stelt in overleg met de (C)OR een sollicitatiecode vast ten aanzien van werving en selectie van personeel, waarbij de bestaande code van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid als vertrekpunt geldt.

Artikel 2.2 Keuring/herkeuring

Een medische keuring zal alleen plaatsvinden indien specifieke functie-eisen voor de ver­vulling van de functie zijn geformuleerd die in medische termen kunnen worden vertaald. Een medische keuring zal naar haar aard, inhoud en omvang beperkt worden tot het doel waarvoor zij wordt verricht. De kosten van de keuring en herkeuring zijn voor rekening van de werkgever.

Artikel 2.3 Inhoud arbeidsovereenkomst

Aan de werknemer wordt vóór de aanvang van zijn werkzaamheden een arbeidsovereenkomst uitgereikt waarin in ieder geval worden vermeld:
a. de naam van de werknemer, zijn eerste voornaam, eventuele overige voorletters en
   geboortedatum;
b. de naam van de werkgever;
c. de datum waarop het dienstverband ingaat;
d. of het een dienstverband betreft voor bepaalde of onbepaalde tijd en in het geval van
   aanstelling voor bepaalde tijd de termijn en de grond voor het dienstverband;
e. de functie en de organisatie-eenheid waarbij hij werkzaam zal zijn en eventuele
   concrete afspraken over functiewisseling of functieverplaatsing in het kader van
   verbreding van inzetbaarheid;
f. de volledige en de voor de werknemer geldende arbeidsduur en de omvang van de voor
   de werknemer geldende feitelijke werkweek; 
g. het salaris onder aanduiding van de desbetreffende salarisschaal, de salaristrede en de
   eventuele toelagen en indien van toepassing het tijdstip waarop het salaris voor de eerste
   keer in beginsel periodiek zal worden verhoogd;
h. de bepaling dat de Cao-OI met de arbeidsovereenkomst een geheel
   vormt;
i. de pensioenregeling die van toepassing is;
j. de plaats of plaatsen waar het werk wordt verricht
k. indien van toepassing: de bepaling dat het dienstverband afhankelijk is van externe
   financiering als bedoeld in artikel 2.6 lid 2.

Artikel 2.4 Wijzigingen/aanvullingen in de arbeidsovereenkomst

Wijzigingen in en aanvullingen op de gegevens in de arbeids­overeenkomst, als bedoeld in artikel 2.3 worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2.5 Algemene bepalingen ten aanzien van de arbeidsovereenkomst

 1. Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. Bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van meer dan zes maanden kan, in afwijking van artikel 7:652 lid 4 BW, een proeftijd worden overeengekomen van maximaal twee maanden. Tijdens de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer het dienstverband per direct opzeggen.

Artikel 2.6 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor werknemers niet zijnde oio`s

 1. De duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt bij aanvang vastgesteld. Dit kan een vast bepaalde termijn zijn, dan wel een termijn die niet exact van tevoren vaststaat, maar die afhankelijk is van een objectief bepaalbare omstandigheid. Uitgangspunt voor het bepalen van de duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is artikel 7:668a BW waarin is bepaald dat vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen
  a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes
      maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen
      inbegrepen, hebben overschreden, met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst
      als aangegaan voor onbepaalde tijd geldt of
  b. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben
      opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden de laatste arbeidsovereenkomst
      als aangegaan voor onbepaalde tijd geldt.
 2. De duur van de arbeidsovereenkomst kan afhankelijk zijn van tijdelijke externe financiering. In dit geval kan de totale duur, inclusief twee verlengingen, maximaal vier jaar bedragen.
 3. De arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 4. Met werknemers uit de Functiefamilie Onderzoek in de salarisschalen 10 en 11 kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan, waarvan de totale duur, inclusief twee verlengingen, maximaal vier jaar bedraagt.
 5. Voor werknemers uit de Functiefamilie Onderzoeksondersteuning en de Functiefamilie Techniek geldt als uitgangspunt dat uitzicht wordt geboden op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een maximale tijdelijke duur, inclusief een verlenging, van drie jaar.
  Indien de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering en niet structureel van aard zijn en niet zijn afgerond binnen de vooraf bepaalde periode, bedraagt de totale duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, inclusief twee verlengingen, maximaal vier jaar.
 6. Onverminderd het bepaalde in dit artikel kan een eenmalige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan voor langer dan drie jaar. Deze arbeidsovereenkomst kan aansluitend eenmalig worden verlengd met maximaal drie maanden.
 7. Ingeval een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan drie jaar heeft geduurd van rechtswege eindigt en niet door de werkgever wordt voortgezet heeft de werkgever de inspanningsverplichting om te onderzoeken of hij de werknemer voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst een andere passende functie kan aanbieden.
 8. Voor de bepaling van de duur van de arbeidsovereenkomst en het aantal verlengingen telt niet mee:
  1. diensttijd als oio;
  2. diensttijd bij opvolgende werkgevers;
  3. diensttijd bij de werkgever die ligt voor een onderbreking van langer dan zes maanden.
 9. In afwijking van lid 8 onder 2 wordt de diensttijd doorgebracht bij werkgevers binnen de NWO-koepelorganisatie in acht genomen bij de toepassing van de ketenbepaling op NWO-dienstverbanden.

Artikel 2.7 Tenure Track

 1. Tenure Track is het formeel vastgelegde traject naar een beoogde hogere wetenschappelijke functie, voor werknemers uit de functiefamilie onderzoek.
 2. Een tenure track kan worden aangegaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal zes jaar. De duur van de daaraan voorafgaande  arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd tellen vanwege de intrinsieke aard van een Tenure Trackovereenkomst niet mee bij het bepalen van de maximumduur van de overeenkomst. Deze arbeidsovereenkomst kan aansluitend eenmalig worden verlengd met maximaal drie maanden.
 3. In een tenure track wordt vastgelegd: 
  - hoe het traject kan leiden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 
  - de duur van het traject; 
  - de beoordelingsprocedure en de beoordelingscriteria; 
  - de gevolgen van een positieve of negatieve beoordeling. 
 4. De beslissing over al dan niet omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt ten minste één jaar voor het einde van de overeengekomen periode genomen. 
 5. Indien de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt heeft de werkgever een inspanningsverplichting om te onderzoeken of, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9.5 lid 4 (flankerend beleid), binnen zijn organisatie de werknemer een andere, mede in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden passende functie kan worden aangeboden.

Artikel 2.8 Oproep- en invalkrachten

 1. Een oproep- of invalkracht wordt op door de werkgever te bepalen wisselende arbeidstijden ingezet ten behoeve van werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.
 2. In de arbeidsovereenkomst van de oproep- of invalkracht kan  op grond van artikel 7:628 lid 5 BW worden opgenomen dat gedurende de eerste zes maanden uitsluitend bezoldiging wordt ontvangen over daadwerkelijk gewerkte uren. Daarna geldt artikel 7:628 lid 1 BW.
 3. In de arbeidsovereenkomst van de oproep- of invalkracht uit de Subfamilie Facilitaire Dienstverlening kan worden opgenomen dat gedurende langer dan zes maanden uitsluitend bezoldiging wordt ontvangen over daadwerkelijke gewerkte uren.