Hoofdstuk 7 - Beoordeling

Artikel 7.1 Beoordeling

  1. Ten minste één maal en maximaal twee maal per jaar wordt de werknemer beoordeeld.
  2. Het beoordelingsgesprek wordt schriftelijk vastgelegd.
  3. De werkgever stelt nadere regels vast over in ieder geval de beoordelingsprocedure en -criteria.
  4. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht stelt de werkgever een klachtenprocedure vast. Voor ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet geldt de bezwarenprocedure uit de Awb.