Partijen, preambule en karakter Cao-OI

1. Partijen

Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn:
de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), namens de onderzoekinstellingen:

  • Koninklijke Bibliotheek (KB)
  • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  • Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)

en de werknemersorganisaties:

  • AOb
  • CNV Overheid, onderdeel van CNV Connectief
  • FNV.

Partijen verklaren hierbij dat zij een collectieve arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen te Den Haag d.d. 24 maart 2021.

2. Preambule

De onderzoekinstellingen vervullen in de Nederlandse en internationale kennisinfrastructuur een toonaangevende rol. Zij leveren een essentiële bijdrage aan de Nederlandse en internationale kenniseconomie. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie vormen de basis voor de welvaart en het welzijn van Nederland. Maatschappelijke uitdagingen en vragen spelen daarom een prominente rol voor de onderzoekinstellingen. Samen werken aan de groei van wetenschappelijke kennis betekent voor de onderzoekinstellingen dat zij voor hun ongeveer drieduizend werknemers een aantrekkelijke werkgever moeten zijn én blijven.

De coronacrisis heeft een grote impact algemeen, maar ook voor de organisatie van het werken en de werkomstandigheden. De werkgevers stellen in de huidige onzekere tijden met name de werkzekerheid, de inzetbaarheid, het welzijn en de gezondheid van de werknemers, in de breedste zin van het woord, centraal. Voor werknemersorganisaties zijn als gevolg van de coronacrisis arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in ruime zin (extra) manifest geworden.

Door de werkgevers is een groot aantal maatregelen genomen en zijn investeringen gedaan om in deze tijd de werknemers bij het werk en bij elkaar (sociaal) betrokken te houden en is aandacht besteed aan veilige arbeidsomstandigheden en welzijn. Op basis van de door partijen overeengekomen afspraak in cao-artikel 3.12 hebben alle drie de werkgevers met de medezeggenschap afspraken gemaakt over een thuiswerkvergoeding/werkonkostenvergoeding en de vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer gedurende de coronacrisis.

Salarisontwikkeling
De bedragen in de salarisschalen zijn per 1 januari 2021 met 1,4% structureel verhoogd. Conform de gebruikelijke systematiek werkt deze verhoging door in de pensioenen en uitkeringen.

Werk en privé
Aanvullend geboorteverlof
Bij het onbetaalde aanvullende geboorteverlof dat per 1 juli 2020 van kracht is geworden, wordt het percentage van 70% van de uitkering die hiervoor door het UWV kan worden uitgekeerd, aangevuld tot 100% van het loon en maximaal 100% van het maximumdagloon UWV. De pensioenpremieverdeling van 70%-30% wordt aangehouden en de verlofopbouw blijft doorlopen alsof het betaald verlof betreft.

Rouwverlof
Om op een passende wijze te voorzien in de behoefte van medewerkers die een naaste verliezen wordt er in aanvulling op cao-artikel 5.8 lid 1a door de werkgevers in afstemming met de medezeggenschap een leidraad rouwverlof opgesteld voor werkgevers en werknemers. De leidraad beschrijft de mogelijkheden van het rouwverlof binnen de kaders van in de cao al bestaande verlofbepalingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van de betrokken medewerker en wordt coulant omgegaan met de aanvraag van dit verlof in het belang van een goede opvang van de rouwende medewerker met als doel een veilige en gezonde terugkeer op de werkplek. Medewerkers krijgen recht op minimaal één week onbetaald rouwverlof aansluitend aan de begrafenis of crematie van een naaste in de eerste en tweede graad.

3. Karakter van de Cao-OI

De Cao-OI geldt als een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Deze cao heeft het karakter van een standaard cao waarvan niet mag worden afgeweken, tenzij dit expliciet uit de cao bepalingen blijkt. De cao geeft invulling aan het gestelde in artikel 4.5 van de WHW, voor zover overeengekomen op sectorniveau. Deze cao zal als standaard cao worden aangemeld bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.