Over de WVOI

Collectieve Arbeidsovereenkomst


 • PARTIJEN, PREAMBULE en KARAKTER CAO-OI
 • HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
 • HOOFDSTUK 2 - WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND
 • HOOFDSTUK 3 - SALARIS EN TOELAGEN
 • HOOFDSTUK 4 - ARBEIDSDUUR EN FEESTDAGEN
 • HOODFSTUK 5 - VAKANTIE EN VERLOF
 • HOOFDSTUK 6 - SCHOLING EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING
 • HOOFDSTUK 7 - BEOORDELING
 • HOOFDSTUK 8 - PENSIOEN, ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WERKLOOSHEID
 • HOOFDSTUK 9 - EINDE DIENSTVERBAND
 • HOOFDSTUK 10 - TEGEMOETKOMING VERHUISKOSTEN EN ANDERE VERGOEDINGEN
 • HOOFDSTUK 11 - DISCIPLINAIRE MAATREGELEN, SCHORSING VAN RECHTSWEGE EN NON-ACTIVITEIT
 • HOOFDSTUK 12 - SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONDERZOEKERS IN OPLEIDING (oio`s)
 • HOOFDSTUK 13 - OVERIGE AFSPRAKEN TUSSEN CAO-PARTIJEN
 • HOOFDSTUK 14 - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
 • Bijlage 1 - Salaristabellen
 • Bijlage 2 - Rekenvoorbeelden
 • Bijlage 3 - Arbeidsvoorwaarden op maat (AVOM)
 • Bijlage 4 - Overlegprotocol, Faciliteiten centrales en OR, Rechtsbescherming leden LO, Middelen OCW
 • Bijlage 5 - Seniorenregeling Onderzoekinstellingen (SROI)
 • Bijlage 6 - Levensloopregeling

 • HOOFDSTUK 8 - PENSIOEN, ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WERKLOOSHEID

  Artikel 8.1 Pensioen
  Artikel 8.2 Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  Artikel 8.3 Werkloosheid

  Artikel 8.1 Pensioen
  Voor de werknemer die als overheidswerknemer in de Wet Privatisering ABP wordt aangemerkt, geldt met betrekking tot de pensioenvoorziening het bepaalde in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

  Artikel 8.2 Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  1. Op de (ex-)werknemer die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk
     verhinderd is arbeid te verrichten zijn de ZAOI en het Pensioenreglement van de Stichting
     Pensioenfonds ABP van toepassing.
  2. De werkgevers hebben een gezamenlijke inspanningsverplichting met betrekking tot de
     herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers binnen de bij de WVOI
     aangesloten werkgevers.

  Artikel 8.3 Werkloosheid
  Bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid kan de ex-gewezen werknemer aanspraak maken op een ontslaguitkering ingevolge de BWOI.

  naar boven