Definitief akkoord cao Onderzoekinstellingen 2023-204

  • 28 juli 2023

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 28 juli 2023 het op 6 juli 2023 bereikte onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao voor de onderzoekinstellingen na positieve achterbanraadpleging omgezet in een definitief cao-akkoord.
De nieuwe cao loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

In totaal is met deze cao voor twaalf maanden een structurele loonsverhoging van 7,25 % overeen gekomen:

  • Per 1 september 2023 worden de lonen met 5% structureel verhoogd. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 september 2023 in dienst is een eenmalige uitkering van 1.500 euro bruto, waarbij deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is in de periode vanaf 1 januari 2023 tot 1 september 2023.
  • De lonen worden per 1 januari 2024 structureel met nog eens 2,25% verhoogd.

In de cao wordt opgenomen dat in beginsel bij structurele werkzaamheden na afloop van een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. De cao kent al bepalingen die Diversiteit, Inclusie en Gelijkheid maar ook duurzame inzetbaarheid in alle levensfase ondersteunen. Om in de nieuwe cao meer invulling aan deze thema’s te geven zijn afspraken gemaakt over de uitruil van drie feestdagen, verlof voor transitieproces, mantelzorgverlof waarbij de pensioenpremie wordt doorbetaald, betaald rouwverlof en verlofsparen voor sabbatical.

De tekst van de oude cao (2022-2023) zal zo spoedig mogelijk door de tekst van de nieuwe cao worden vervangen en te vinden zijn op de website van de WVOI.

Ga naar de inhoud