Hoofdstuk 7 – Pensioen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Table of Contents

Artikel 7.1 Pensioen

Voor de werknemer die als overheidswerknemer in de Wet Privatisering ABP wordt aangemerkt, geldt met betrekking tot de pensioenvoorziening het bepaalde in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 7.2 Ziekte en arbeidsongeschiktheid

  1. Op de (ex-)werknemer die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk verhinderd is arbeid te verrichten zijn de ZAOI en het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP van toepassing. Zie ook artikel 10.5.
  2. De werkgevers hebben een gezamenlijke inspanningsverplichting met betrekking tot de herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers binnen de bij de WVOI aangesloten werkgevers.

Artikel 7.3 Werkloosheid

Bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid kan de ex-gewezen werknemer aanspraak maken op een ontslaguitkering ingevolge de BWOI. Zie ook artikel 10.5.

Artikel 7.4 WGA reparatie-uitkering

  1. De betrokkene die, na afloop van de loondoorbetalingsverplichting op grond van artikel 4 ZAOI, in aanmerking komt voor een loongerelateerde WGA-uitkering waarvan de in de beschikking opgenomen maximale duur korter is dan die zou zijn geweest als artikel 59 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), geldend op 31 december 2015, nog van toepassing zou zijn geweest, kan aanspraak maken op een WGA reparatie-uitkering. De WGA reparatie-uitkering gaat in zodra de loongerelateerde WGA-uitkering wegens het verstrijken van de maximum duur ervan eindigt.
  2. De duur van de WGA reparatie-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de maximum duur van de loongerelateerde WGA-uitkering van de betrokkene op grond van artikel 59 WIA, geldend op 31 december 2015, en de werkelijke maximum duur van de loongerelateerde WGA-uitkering op grond van de beschikking, doch niet langer dan maximaal 14 maanden.
  3. De hoogte van de WGA reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte die de loongerelateerde WGA-uitkering zou hebben gehad als de duur van die uitkering niet zou zijn verstreken. Op de WGA reparatie-uitkering worden de door betrokkene ontvangen vervolguitkering op grond van de WGA alsmede eventuele inkomsten in mindering gebracht.
  4. De mogelijke aanspraak op een reparatie-uitkering als bedoeld in onderhavig artikel wordt bij toekenning van de loongerelateerde WGA-uitkering vastgesteld.
  5. Betrokkene heeft aanspraak op de WGA reparatie-uitkering zolang de betrokkene voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WGA-uitkering. De bepalingen van de WGA en aanverwante bepaling zijn zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing op de WGA reparatie-uitkering.
  6. Geen aanspraak kan worden gemaakt op een WGA reparatie-uitkering indien en voor zover de betrokkene verzekerd is voor het inkomensverlies waarvoor de WGA reparatie-uitkering bedoeld is.
Ga naar de inhoud