Partijen, preambule en karakter Cao-OI

Table of Contents

1. Partijen

Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn:
de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), namens de onderzoekinstellingen:

  • Koninklijke Bibliotheek (KB)
  • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  • Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)

en de werknemersorganisaties:

  • AOb
  • CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief
  • FNV.

Partijen verklaren hierbij dat zij een collectieve arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen te Den Haag d.d. 28 juli 2023.

2. Preambule

De onderzoekinstellingen vervullen in de Nederlandse en internationale kennisinfrastructuur een toonaangevende rol. Zij leveren een essentiële bijdrage aan de Nederlandse en internationale kenniseconomie. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie vormen de basis voor de welvaart en het welzijn van Nederland. Maatschappelijke uitdagingen en vragen spelen daarom een prominente rol voor de onderzoekinstellingen. Samen werken aan de groei van wetenschappelijke kennis betekent voor de onderzoekinstellingen dat zij voor hun ongeveer drieduizend werknemers een aantrekkelijke werkgever moeten zijn én blijven.

Salarisontwikkeling

  • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 september 2023 structureel verhoogd met 5%. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 september 2023 in dienst is een éénmalige uitkering van 1.500 euro bruto. Deze uitkering is naar rato van de omvang van het dienstverband en naar rato van het aantal maanden dat de werknemer in dienst is vanaf 1 januari 2023 tot 1 september 2023.
  • Per 1 januari 2024 worden de bedragen in de salarisschalen structureel met 2,25% verhoogd.

Conform de gebruikelijke systematiek werkt deze verhoging door in de pensioenen en uitkeringen.

Dienstverbanden

  • In het kader van goed werkgeverschap hechten partijen eraan werknemers bij de onderzoekinstellingen daar waar mogelijk perspectief op werk en de mogelijkheid om een carrière op te bouwen te bieden. In de cao is opgenomen dat in beginsel voor structurele werkzaamheden na afloop van een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan.
  • Het dienstverband van promovendi wordt verlengd met de duur van het genoten zwangerschaps- en bevallingsverlof, het (aanvullend) geboorteverlof en het ouderschapsverlof indien de promotie niet is afgerond binnen de duur van de arbeidsovereenkomst.

Diversiteit en inclusiviteit
De onderzoekinstellingen willen organisaties zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht geslacht, cultuur, geloofsovertuiging, etniciteit, geaardheid, genderidentiteit of fysieke mogelijkheden. De cao kende al diverse bepalingen die dit ondersteunen onder meer in de definitie van partnerschap, de rechtsbescherming van werknemers uit de doelgroep van de participatiewet en het recht om verlof op te nemen voor het vieren van godsdienstige feestdagen. De cao is nu uitgebreid met afspraken over de uitruil van drie feestdagen, verlof voor transitieproces, mantelzorgverlof waarbij de pensioenpremie wordt doorbetaald, betaald rouwverlof en verlofsparen voor sabbatical.

Duurzame inzetbaarheid
In het pensioenakkoord (juli 2020) is afgesproken dat er geen RVU-heffing (Regeling Vervroegd Uittreden) meer plaatsvindt bij vervroegde uitdiensttreding voor werknemers. Een voorwaarde hiervoor is dat uitdiensttreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd. Hiervoor is een maatwerkafspraak RVU opgenomen in de cao: “Regeling vervroegd uittreden tot 31 december 2025”.
Verder is aan AVOM het doel ‘Vitaliteitsvoorzieningen’ toegevoegd.

3. Karakter van de Cao-OI

De Cao-OI geldt als een collectieve arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Deze cao heeft het karakter van een standaard cao waarvan niet mag worden afgeweken, tenzij dit expliciet uit de cao bepalingen blijkt. De cao geeft invulling aan het gestelde in artikel 4.5 van de WHW, voor zover overeengekomen op sectorniveau. Deze cao zal als standaard cao worden aangemeld bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ga naar de inhoud