WVOI logo

Onderhandelingsresultaat cao onderzoekinstellingen 2024-2025

 • 27 juni 2024

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV en AOb hebben op 27 juni 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Onderzoekinstellingen.

Hieronder de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt:

 • De cao loopt van 1 juli 2024 tot en met 30 september 2025.
 • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 september 2024 met 3,7% structureel verhoogd. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 juli 2024 in dienst is een eenmalige uitkering van 150 euro bruto, waarbij deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is in de periode 1 juli 2024 tot en met 31 augustus 2024.
 • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 januari 2025 structureel met 2,9% verhoogd.
 • Ook medewerkers in de schalen boven schaal 10 krijgen een vergoeding voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten. Zij krijgen ook recht op de vergoeding zoals die nu geldt in de tabel in artikel 3.7 lid 3 van de cao.
 • Voor de looptijd van deze cao is de afspraak gemaakt dat de werknemer die in september (maand van de vakbond) lid wordt van een van de bij de cao-OI betrokken werknemersorganisaties €100,00 van de eerste jaarlijkse contributie door de werkgever vergoed krijgt.
 • Partijen willen alle werknemers één keer per vijf jaar een financieel adviesgesprek aanbieden bij door partijen nader te bepalen aanbieders, zodat werknemers die daar behoefte aan hebben geadviseerd worden bij het maken van financiële keuzes in verschillende fases van hun leven.
 • Partijen voeren een onderzoek uit naar werkdruk waarbij het thema onbereikbaarheid buiten werktijden wordt meegenomen.

De werknemersorganisaties gaan het onderhandelingsresultaat voorleggen aan hun leden en laten uiterlijk 19 juli weten of dit onderhandelingsresultaat een definitief cao-akkoord is. Werkgevers leggen het onderhandelingsresultaat voor goedkeuring voor aan hun besturen.

________________________________________________________________

Negotiation outcome collective labour agreement research institutes 2024-2025

27 June 2024

The WVOI and employee organizations FNV, CNV and AOb reached a negotiation outcome on June 27, 2024 on a new collective labour agreement for Research Institutes. The most important agreements made are stated below:

 • The collective labour agreement runs from 1 July 2024 to 30 September 2025.
 • The amounts in the salary scales will be structurally increased by 3.7% as of 1 September 2024. In addition, every employee employed on 1 September 2024 will receive a one-off payment of 150 euros gross, whereby this payment is calculated according to the extent of the employment contract and the number of months that the employee is employed in the period from 1 July 2024 to 31 August 2024.
 • The amounts in the salary scales will be structurally increased by 2.9% as of 1 January 2025.
 • Employees in scales above scale 10 also receive compensation for accessibility and availability services. They will also be entitled to the compensation as it currently applies in the table in Article 3.7, paragraph 3 of the collective labor agreement.
 • For the duration of this collective labor agreement, an agreement has been made that an employee who becomes a member of one of the employee organizations involved in the collective labour agreement in September (trade union month), will receive €100.00 of the first annual contribution reimbursed by the employer.
 • The parties wish to offer all employees a financial consultation once every five years with providers to be determined by the parties, so that employees who need it are advised in making financial choices at different stages of their lives.
 • The parties are conducting a study into workload that includes the theme of inaccessibility outside working hours.

The employee organizations will submit the negotiation outcome to their members and will announce no later than 19 July whether this negotiation outcome is a final collective labour agreement. Employers submit the negotiation outcome to their boards for approval.

Ga naar de inhoud