WVOI logo

Samenwerking versterkt Zelfstandige Publieke Werkgevers

  • 23 mei 2019

De sectororganisaties van de decentrale overheden en het onderwijs hebben hun samenwerking in de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) versterkt door oprichting van een eigen stichting. Daarmee willen de sectororganisaties hun werkgeversrol in algemene zin versterken en gezamenlijk actief invloed uitoefenen op de thema’s: arbeidsmarktbeleid, banenafspraak, pensioen en Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

“Met het officieel oprichten van de ZPW werken we gericht aan een sterke arbeidsmarktpositie van de publieke sectoren”, zegt Rinda den Besten, voorzitter ZPW. “We kunnen onze kennis delen en onze krachten bundelen, zodat we een belangrijke gesprekspartner zijn voor onder andere het kabinet, pensioenfonds ABP en andere werkgeversorganisaties.”

ZPW behartigt de gemeenschappelijke werkgeversbelangen van de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, universiteiten, onderzoeksinstellingen, universitair medische centra, gemeenten, provincies en waterschappen. De sectoren hebben alle een maatschappelijke taak, worden gefinancierd door de overheid, nemen verplicht deel aan de ABP-pensioenregeling en voeren een autonoom werkgeverschap.

De stichting ZPW is officieel opgericht op 23 mei 2019. Het bestuur bestaat op dit moment uit Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad, voorzitter ZPW), Roel Cazemier (voorzitter College voor arbeidszaken VNG, vicevoorzitter ZPW), Frank van Hout (bestuurslid MBO Raad, penningmeester ZPW), Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU), Eddy van Hijum (bestuurslid Interprovinciaal Overleg), Frans Kok (voorzitter WVOI), Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad) en Harmen van Wijnen (bestuurslid Vereniging Hogescholen).

Voorheen vormden de zelfstandige publieke sectoren samen met de kabinetssectoren (Rijk, politie, Defensie en rechterlijke macht) het Verbond Sectorwerkgevers Overheid. Daarin konden ZPW-sectoren als autonome werkgevers onvoldoende hun eigen (werkgevers-)geluid laten horen ten opzichte van de kabinetssectoren. Deze sectoren zijn meer gebonden aan het kabinetsbeleid. Ook na de oprichting van de ZPW blijft de samenwerking met de kabinetssectoren belangrijk, alleen krijgen de sectoren meer mogelijkheden om beleid en nieuwe wet- en regelgeving vanuit hun rol als werkgever te beïnvloeden.

Ga naar de inhoud