Werkagenda voor het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking

  • 3 juni 2019

Op donderdag 11 april 2019 hebben minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een bestuursakkoord afgesloten met alle overheids- en onderwijswerkgevers om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat moet ertoe leiden dat bij deze werkgevers meer banen komen voor laag- en hoogopgeleide mensen met een arbeidsbeperking. Volgens staatssecretaris Van Ark moet nog een flinke slag gemaakt worden om 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking daadwerkelijk te realiseren.

Werkagenda
Met het ondertekenen van dit bestuursakkoord laten de overheids- en onderwijswerkgevers zien dat zij voor de afspraak voor het realiseren van de banen staan en dat zij alles op alles zetten om dit te realiseren. In de bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat elke overheidssector vóór 1 juni 2019 een werkagenda opstelt met daarin acties die de sector zelfstandig of in samenwerking met anderen onderneemt om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De werkagenda voor de sector onderzoekinstellingen is gereed. Daarin is naast te ondernemen activiteiten ook aangeven op welke wijze jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over de inspanningen en resultaten.
Alle werkagenda’s en de resultaten worden op sectorniveau gerapporteerd, besproken en onderling gedeeld. Het ministerie van BZK monitort de voortgang en informeert jaarlijks de Tweede Kamer.

Ga naar de inhoud